Sodobno stvarno pravo konferenca

Program

Preberite program konference!

Predavatelji

Nabor strokovnjakov!
14. in 15. november 2022

Kdaj?

14. in 15. november 2022

Lokacija

Zdravniška zbornica, Modra dvorana

Kaj lahko pričakujete na konferenci Sodobno stvarno pravo?

Letošnji dogodek Sodobno stvarno pravo 202 je osredotočen na posamezna zahtevnejša strokovna vprašanja, povezana z zavarovanjem in učinkovito izterjavo terjatev.

Prvi dan dogodka bodo v zvezi z zavarovanjem in učinkovito izterjavo terjatev obravnavani različni vidiki fiduciarnega imetništva kot instituta zavarovanja terjatev, in sicer:

  • Dr. Nina Plavšak bo razložila splošne značilnosti imetništva lastninske pravice, terjatve ali druge premoženjske pravice, in pomen teh značilnosti za učinkovito zavarovanje terjatev ter ustrezno varstvo upnika v stečaju dolžnika ali fiduciarja.
  • Zastavna pravica na poslovnem deležu ni pretirano učinkovito zavarovanje, saj zaradi pomanjkljive ureditve v SPZ in s tem povezane neenotne sodne prakse zastavni upnik pogosto te zastavne pravice ne more uveljaviti z zunajsodno prodajo. Tem tveganjem se lahko zastavni upnik izogne z modelom fiduciarnega prenosa poslovnega deleža na tretjo osebo (fiduciarja) v zavarovanje terjatve, ki ga bo razložil odvetnik Peter Lipoglavšek.
  • Odvetnik Urh Šuštar po obravnaval fiduciarni prenos terjatve na tretjo osebo (fiduciarja, agenta) in zavarovanje te terjatve s hipoteko ter druge s tem povezane institute (na primer paralelni dolg), ki se pogosto uporabljajo pri sklepanju MRA.
  • Značilnosti fiduciarnega prenosa ima tudi prisilni prenos terjatve v izvršbi. Vsa pravna vprašanja, povezana z izvršbi na terjatev do dolžnikovega dolžnika, bo sistematično razložil sodnik dr. Damjan Orož.

V drugi sekciji prvega dne, bosta prof. dr. Miha Juhart in  prof. dr. Renato Vrenčur  obravnavala pravna vprašanja, povezana s stvarnopravne reparacije (povračilnimi zahtevki za vlaganja), pridržna pravica in zakonita zastavna pravica.

  • Drugi dan dogodka bodo obravnavana ta vprašanja glede zastavne pravice:Doc. dr. Gregor Dugar bo razložil vse vidike pravno mogočih načinov utesnitve hipoteke in podreditve poplačilnega vrstnega reda.
  • Pravna vprašanja, povezana z neposestno zastavno pravico na poslovni opremi, in položaje konkurence zastavnih pravic, pa bo razložila dr. Nina Plavšak

Preostale teme, ki bodo obravnavane drugi dan dogodka so:prof. dr. Renato Vrenčur bo prikazal, kaj bo prinesla Novela ZZK-1E,

  • sodnica mag. Maja Zorman Krč bo razložila značilnosti varovalnih stvarnih pravic (predznamb, zaznamb spora in zaznamb vrstnega reda),
  • notar Bojan Podgoršek pa bo razložil zaznambo vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice in pravna vprašanja, ki nastajajo v praksi pri uporabi tega instituta.

Vsi predavatelji imajo dolgoletne izkušnje pri uporabi institutov, ki so tema njihovih prispevkov. Zato bodo posebno pozornost namenili praktičnim prikazom posameznih pravnih problemov in razlagi argumentov, s katerimi utemeljujejo svoja stališča.

kotizacija in prijava

Sodobno stvarno pravo konferenca
Sodobno stvarno pravo konferenca
Sodobno stvarno pravo konferenca

Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o..

LOKACIJA

SIP – SODOBNO INSOLVENČNO PRAVO
Zdravniška zbornica Slovenije
Modra dvorana
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana
Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
01/432-42-43
info@tax-fin-lex.si

organizatorji in partnerji