Sodobno stvarno pravo konferenca

Program

Aktualne tematike

Predavatelji

Nabor strokovnjakov
14. in 15. november 2022

Kdaj?

14. in 15. november 2022

Lokacija

Zdravniška zbornica, Modra dvorana

Predstavitev programa na konferenci Sodobno stvarno pravo?

Na dogodku Sodobno stvarno pravo 2022 bomo obravnavali zahtevnejša pravna vprašanja in kompleksnejše položaje, povezane s tremi instituti stvarnega prava: etažno lastnino, komasacijo ter služnostmi in stavbo pravico.

V prvi sekciji prvega dne dogodka bodo obravnavna zahtevnejša pravna vprašanja, povezana z etažno lastno. Zaradi razvoja gradbene in drugih tehnologij glede etažne lastnine pogosto nastanejo zapleteni položaji, ki jih bo v svojem prispevku analizirala dr. Nina Plavšak. Osredotočila se bo zlasti na ta pravna vprašanja:
– Kako urediti razmerja glede etažne lastnine v naseljih, da bo ureditev pregledna in funkcionalna ter da pozneje ne bo zapletov pri vpisu v zemljiško knjigo? To so vprašanja, o katerih mora investitor razmišljati že, ko sprejema splošne pogoje prodaje po ZVKSES.
– Kdo odloča o preoblikovanju lastninske pravice v zvezi s spremembo osnovnega pravnega položaja nepremičnine v etažni lastnini in katere listine so podlaga za vpis te spremembe v zemljiško knjigo?
– Na kaj moramo biti pozorni, ko določamo deleže na splošnih skupnih delih?
Številna razmerja glede etažne lastnine, ki so nastala pred letom 2003, še vedno niso vpisana v zemljiški knjigi in v zvezi z njimi tečejo nepravdni postopki vzpostavitve etažne lastnine. Vprašanja in pravne dileme, ki nastajajo v teh postopkih, bo razložil sodnik Andrej Breznik.
Druga sekcija prvega dne dogodka bo osredotočena na komasacijo. Ureditev komasacije v Zakonu o kmetijskih zemljiščih in Zakonu o urejanju prostora je glede vsebine stvarnopravnih razmerij pomanjkljiva.
– Zato bo dr. Nina Plavšak sistematično razložila vse pravne učinke komasacije za lastninsko pravico ter izvedene in varovalne pravice, ki omejujejo lastninsko pravico na nepremičninah, ki so predmet komasacije.
– Notarke Brigita Lenarčič, Polona Pavlin Bohinc, Judita Učakar Rženičnik pa bodo na podlagi bogate prakse pojasnile, kako je smotrno urediti razmerja pri pogodbeni komasaciji, da ne bo zapletov pri izvedbi.

Drugi dan dogodka bo osredotočen na služnosti in stavbno pravico.
– Novi Zakon o katastru nepremičnin ureja nov institut, in sicer vpis območja stvarne služnosti in stavbne pravice v kataster. Geodetske postopke v zvezi s tem vpisom bo pojasnila mag. Marjana Vugrin. Prof.  dr. Renato Vrenčur pa bo razložil, kakšen pomen ima vpis tega območja v kataster za ureditev vsebine stvarnopravnih razmerij glede stvarne služnosti oziroma stavbne pravice.
– Tako stvarna služnost kot stavbna pravica vključujeta upravičenje uporabe tuje nepremičnine. Zato sta na najbolj splošni ravni za zagotovitev možnosti uporabe tuje nepremičnine za namestitev in vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture primerni obe navedeni pravici. Odvetnik Marko Frantar pa bo v svojem prispevku analiziral, katera od obeh je primernejša ob upoštevanju tehnoloških značilnosti, po katerih se med seboj razlikujejo posamezne vrste te infrastrukture.
– Po ureditvi pred ZUreP-2 lastnik nepremičnine, na kateri je bila že izgrajena javna infrastruktura, ki je bila namenjena izvajanju javne službe, ni mogel podati zahteve za razlastitev, kar je bila procesna predpostavka za kasnejši začetek nepravdnega postopka za določitev odškodnine. S tem je razlastitveni upravičenec lahko vzdrževal protipravno stanje še naprej, kar je nevzdržno iz vidika ustavnopravnih jamstev zasebne lastnine. Sodna praksa je te nezakonite postopke razlastitve v novejših odločbah Vrhovnega sodišča ustrezno sankcionirala. O vseh teh pravnih položajih in stališčih sodne prakse bo predaval vrhovni sodnik Tomaž Pavčnik.
Vsi predavatelji imajo dolgoletne izkušnje pri uporabi institutov, ki so tema njihovih prispevkov. Zato bodo posebno pozornost namenili praktičnim prikazom posameznih pravnih problemov in razlagi argumentov, s katerimi utemeljujejo svoja stališča.

kotizacija in prijava

Za udeležbo na dogodku ni možno uveljavljati vrednostnih bonov družbe Tax-Fin-Lex d.o.o..

LOKACIJA

SSP – SODOBNO INSOLVENČNO PRAVO
Zdravniška zbornica Slovenije
Modra dvorana
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana
Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
01/432-42-43
info@tax-fin-lex.si

organizatorji in partnerji